SD系列电动执行器 - 河北佰纳德自控仪表有限公司
首页 > 电动执行器 > 角行程电动执行器 > SD系列电动执行器

SD系列电动执行器

SD60
扭矩:
控制方式:
电源电压:
SD25
扭矩:
控制方式:
电源电压:
B+RS800
扭矩:
控制方式:
电源电压:
B+RS600
扭矩:
控制方式:
电源电压:
B+RS400
扭矩:
控制方式:
电源电压:
B+RS250
扭矩:
控制方式:
电源电压:
B+RS160
扭矩:
控制方式:
电源电压:
B+RS100
扭矩:
控制方式:
电源电压:
SD蝶阀DN80
扭矩:
控制方式:
电源电压:
角行程直连式
扭矩:
控制方式:
电源电压:
角行程直连式
扭矩:
控制方式:
电源电压:
SD60
扭矩:
控制方式:
电源电压:
SD25
扭矩:
控制方式:
电源电压:
B+RS1000
扭矩:
控制方式:
电源电压:
B+RS800
扭矩:
控制方式:
电源电压:
B+RS600
扭矩:
控制方式:
电源电压:
B+RS400
扭矩:
控制方式:
电源电压:
B+RS250
扭矩:
控制方式:
电源电压:
B+RS160
扭矩:
控制方式:
电源电压:
B+RS100
扭矩:
控制方式:
电源电压: